Cum îl poţi găsi pe Dumnezeu!


Cuvânt înainte

William Booth, întemeitorul "Armatei mîntuirii", trăia şi muncea la sfârşitul secolului trecut în Anglia. El ajuta nenumăraţi oameni, care căutau o comunicare vie cu Dumnezeu. Ceea ce urmează, nu sunt ideile neverificate ale unui fanatic, ci se trag dintr-un om, a cărui viaţă se cizelase dintr-o adâncă dragoste pentru Dumnezeu. William Booth iubea semenii săi aşa de mult, încât nu numai că le povestea de Isus Hristos, ci şi mergea şi se interesa de nevoile lor, de necazurile şi obscuritatea lor. Cu dragoste şi participare, îi ajuta în problemele lor, ca mai apoi şi ei să ia parte la bucuria Iui, prin cunoaşterea Iui Dumnezeu. Flacăra, care sincer tânjeşte după Dumnezeu, poate primi accesul la această dragoste şi pace, pe care Dumnezeu doreşte să ni le dea cu o aşa mare plăcere. Dragă cititorule, rugăciunea noastră este ca să citeşti cu o inimă deschisă ceea ce urmează şi ca aceste explicaţii să-ţi ajute să obţii o relaţie personală şi profundă cu Dumnezeu.


Înainte de a citi mai departe

Aceşti şapte "paşi", trebuie să ajute pe fiecare care doreşte experimentarea harului Iui Dumnezeu. Doar izvorul Iui Dumnezeu ne poate pe noi oamenii să ne elibereze de păcatul şi nelegiuirea noastră, de obiceiurile rele, de puterile întunericului şi să ne păzească de viitoarea judecată. Celor care citesc aceşti "paşi", doresc să le mai dau şi următoarele indicaţii:

1. Luaţi-vă timp ca să citiţi aceşti "paşi" şi apoi să reflectaţi asupra lor. Faceţi aceasta, pe cât posibil, într-un loc liniştit, unde nimeni să nu vă deranjeze.

2. Cu sinceritate rugaţi-vă şi cereţi lui Dumnezeu îndrumarea şi călăuzirea Duhului Sfânt pe care El a promis tuturor celor cel caută. Dumnezeu vă va da Duhul Sfânt dacă-I cereţi.

3. Cu toată inima dumneavoastră, pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, luaţi fiecare pas în parte. Fiţi atenţi să nu părăsiţi primul pas pentru următorul, până când acesta nu este înţeles în mod clar, pe deplin acceptat ca fiind adevărat, şi să fiţi solemni decişi asupra lui. Faceţi acelaşi lucru cu pasul al doilea şi al treilea, până la ultimul pas.

4. După ce aţi citit cu atenţie şi conştiincios de la început până la sfârşit, recitiţi din nou, urmând aceleaşi instrucţiuni.

5. Eu sunt sigur, că cel care caută cu adevărat şi urmează aceşti paşi, prin dragostea salvatoare a Lui Dumnezeu, va primi iertarea păcatelor.


Pasul 1 - Descoperirea păcatului

Iacov 4:17 "Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat!"

1 Ioan 1:8-9 "Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire."


Prin păcat se înţelege toate faptele omeneşti care îi displac lui Dumnezeu, de asemenea un păcătos este acela care practică astfel de fapte. De fiecare dată când pentru mine dorinţele şi sentimentele mele sunt mai importante decât Dumnezeu, atunci păcătuiesc. Eu ştiu că sunt un păcătos. Am păcătuit împotriva Iui Dumnezeu, împotriva vecinului şi împotriva mea însumi. În gânduri, simţiri, cuvinte şi fapte am păcătuit. Am făcut atâtea lucruri, pe care nu ar fi trebuit să le fac şi am lăsat nefăcute atâtea lucruri, pe care ar fi trebuit să le fac. Aceasta o recunosc în mod deschis. Nu mai vreau să-mi ascund mult păcatele sau să le justific. Am atâtea păcate încât nici nu le mai pot număra. Nici un cuvânt nu poate să exprime câtă durere au produs ele lui Dumnezeu şi oamenilor. Prin ele, eu l-am ofensat pe Dumnezeu, Tatăl ceresc. Jertfa Iui Isus Hristos care a depus-o în locul meu, am ignorat-o. Am exercitat de asemenea şi o rea influenţă, nu numai asupra membrilor de familie, ci şi asupra cunoscuţilor şi prietenilor mei. Eu recunosc acum, că din această cauză, mi-am câştigat o despărţire veşnică de Dumnezeu. Dacă aş muri acum, cu păcatele mele, aş fi pentru todeauna pierdut şi veşnic despărţit de Dumnezeu.


Al 2-lea pas - Regretul păcatului.

2 Corinteni 7:9-10 "totuşi acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea."


Eu recunosc nu numai că am păcătuit împotriva Iui Dumnezeu - prin aceasta întristându-L - ci regret din toată inima că am procedat astfel. Urăsc căile mele rele şi peste aceasta, sunt nefericit că am umblat pe ele. Sunt supărat pe păcatele mele nu numai pentru că din cauza lor mă ameninţa pedeapsa. Nu, ci fiindcă le-am comis împotriva Iui Dumnezeu, care m-a iubit întodeauna şi s-a îngrijit de mine mereu. Dacă aş putea să muşamalizez trecutul, aş face-o cu plăcere, dar aceasta nu se poate. Păcatele pe care le-am comis sunt scrise în cartea Iui Dumnezeu. El le cunoaşte pe toate şi îşi aduce aminte de fiecare în parte. Nici prin rugăciune, nici prin lacrimi, nici prin regret, nici prin întristare şi nici prin fapte bune nu pot şterge acest îngrozitor cazier judiciar. Singura mea speranţă este harul iertărilor al lui Isus Hristos, care a spus: "...pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izoni afară" (loan 6.37).


Al 3-lea pas - Mărturisirea păcatelor.

Proverbe 28:13 "Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare."
Iacov 5:16 "Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit."


Nu numai că regret păcatul, dar şi îl recunosc acum deschis înaintea lui Dumnezeu. Eu nu mă pot scuza pentru nici un singur păcat. Se prea poate ca eu să fi făcut multe în necunoştinţă. Nu l-am cunoscut nici pe Dumnezeu, nici răspunderea mea faţă de El şi nici dragostea cea mare a Fiului Său, Isus Hristos care a murit pentru mine pe cruce. Eu n-am ştiut ce influenţă rea avusese comportarea şi exemplul meu asupra altora. Dar aceasta nu este o adevărată scuză deoarece aş fi putut să ştiu dacă aş fi vrut. Aş fi putut citi Biblia şi clar să ascult pe cei care vroiau să-mi explice Cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să chibzuiesc mal mult asupra vieţi mele, putând beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu am făcut-o. Posibilitatea pe care am avut-o, nu am folosit-o şi de aceea nu există nimic cu care să mă pot dezvinovăţi. Eu recunosc acum şi aici lui Dumnezeu că sunt direct răspunzător de păcatele mele şi că mi-am câştigat mânia Sa veşnică. Recunosc aceasta nu numai pentru mine. Fiindcă am păcătuit înaintea familiei mele şi înaintea altor oameni, sunt pregătit să mărturisesc vina mea în faţa lor şi să îl rog să mă ierte. Vreau cât de curând posibil să-mi aduc viaţa mea în ordine înaintea acestor oameni.


Al 4-lea pas - Despărţirea de păcat.

Luca 13:3 "Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel."
Faptele Apostolilor 26:20 "Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor."


Nu numai că îmi recunosc păcatele mele, dar le şi urăsc. Le recunosc nu numai în faţa Iui Dumnezeu şi a oamenilor, ci îmi spun mie însumi - cu ajutorul Iui Dumnezeu - să renunţ la păcat. Câtă plăcere am simţit în trecut şi cât câştig îmi promit ele în prezent, eu vreau totuşi să le pun în mâna lui Dumnezeu şi să promit că nu mai doresc să le fac iarăşi.


Al 5-lea pas - Rugăciunea de iertare.

2 Cronici 7:14 "dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara."
Iacov 4:10 "smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa."


Eu simt cât de ruşinos l-am abandonat pe Dumnezeu, în timp ce îl dispreţuiam, respingându-I dragostea Sa şi nesupunându-mă poruncilor Sale. Da, eu am sedus şi pe alţii pentru a face aceasta. De aceea eu mă plec pe genunchi şi mă umilesc înaintea lui Dumnezeu, rugându-L să fie îndurător cu mine. De asemenea îl rog - de dragul Iui Isus Hristos - să-mi ierte vina mea şi să mă primească ca pe un nevrednic copil al Său.


Al 6-lea pas - Devotamentul

Romani 6:13 "Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii."
Romani 12:1 "Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească."


Eu promit acum şi aici lui Dumnezeu din toată inima mea - prin puterea Lui, din cauză că El m-a iertat şi m-a primit ca pe copilul Său, că vreau din această zi să-I slujesc toată viaţa mea şi mă angajez să fac tot ceea ce pot, ca El să fie slăvit şi ca împărăţia Lui să crească. Doresc deasemenea să transmit mai departe dragostea lui Isus Hristos la acela care încă nu-l cunosc.


Al 7-lea pas - Credinţa

Ioan 6:28-29 "Ei I-au zis: "Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?" Isus le-a răspuns: "Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.""
Evrei 11:6 "şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută."


Eu cred că Isus Hristos, Fiul Iui Dumnezeu, prin marea Sa dragoste a murit pentru mine la cruce. Cred de asemenea că El a purtat cu propriul Său trup păcatul meu pe cruce. şi pentru că eu cred aceasta îl rog aici şi acum, ca pe un Mântuitor al tuturor păcatelor mele şi ca Eliberator de sub puterea întunericului, să vină în inima mea. Isus spune în Biblie că el nu mă va respinge, dacă vin la El (loan 6,37). De aceea vin acum la El, ca unul care caută sincer mântuirea. Eu ştiu că el nu mă va alunga şi cred că în această clipă m-a acceptat. El mă iartă acum. Sângele Lui, care a curs pe cruce pe Golgota, mă curăţeşte de orice păcat. Din cauza păcatului meu, El a fost răpus şi zdrobit din cauza gândurilor, cuvintelor şi faptelor mele rele, pe care le-am săvârşit împotriva Lui şi a semenilor mei. Pedeapsa pe care eu aş fi meritat-o, a luat-o El asupra Lui. Prin rănile Lui, sunt acum vindecat. Eu am primit acum iertarea păcatelor mele. Slăvit să fie Dumnezeu - Isus Hristos acum m-a salvat. Am acum o relaţie personală şi adevărată cu Dumnezeul cel viu.


Realizat de generalul Willlam Booth - Editat şi revizuit de Melody Geen şi Martin Bennet
Tradus de Moroşac Florin - Vaslui - România
Re-corectat de Serediuc Florin - Iaşi - România